Sweden, Öland; wêr’t wyn waait…

En salang de wyn waait fan de wolkens, sille weagen rôlje en wite koppen brûze, beammen bûgje en blêden stjerre. De wynsurfer is yn syn elemint. Mei de planke stiif tsjin’t liif stiet’r de wyn en flaait it kâlde wetter ta noch hegere weagen. Dit is syn waar, dit is syn dei, hy genietet. Wy sjogge it huverjend oan en lûke de mûtse noch wat djipper oer de earen. Syn reade surfplanke bringt noch eat kleur Lees verder

Sweden, Öland; de Rûchpoaten komme!


Inkele 100den fûgelleafhawwers binne yn de Kop fan Oerisel nei de Keizerarend west hearden wy fannewike fan Tom en Hans. Fansels lûkt sa’n prachtich en seldsum bist út it easten in soad bekijks, want dy sjogge je normaliter net yn Nederlân. Op itselde stuit dat de arend boppe de Weerribben fleant, steane Mieke en ik, mei in 50tal Sweden, nei it by ús folle Lees verder

Sweden, Skane; Anybody out there?

Is there anybody out there? Nei 10 wiken fan hurd wurkjen; skuorjen, fervjen en behangjen binne wy wer op’n paad. Ûnderweis binne wy wer en ek de webside is op’e nij ‘on air’. Binne benijd at der ek noch lêzers yn de lucht binne. Is there anybody out there?

De earste dagen op Falsterbo binne âlderwets gesellich mei Tom en Coby Lees verder

Skotlân/Fryslân, en thús de skeaven bine

It is neat mear wurden mei dy Morinelplevier. Wy ha in lange, lange dei op de hichten fan de Cairngorms trochbrocht en socht en socht, mar hy liet him net sjen. Miskien wiene wy te let, hiene hja de piken grut en wiene al fuort. Miskien ha wy harren oer de kop sjoen. Miskien ha sy hjir nea west. Mar at hja gjin lûd meitsje en stil sitten bliuwe, binne hja ek net te finen. De Alpensneeuwhoen Lees verder

Skotlân, Dunnet Head/Handa Island; dêr’t Jagers raze

Fannewike ha wy de ’Noardkaap’ fan Skotlân rûne. Krekt foar Dunnet Head, it noardlikste puntsje fan it ‘fêste’ lân fan de UK, fine wy in moai oernachtingsplakje. Wy steane noch mar amper of wy reitsje al oan de praat mei in buertbewenner en syn hûntsje. It earste wat’r docht is him ferûntskuldigje foar it minne waar fan de lêste tiid. Sels hjir is dat net normaal. Op 24 juny wie it al de wietste Lees verder

Skotlân, Lochindorb/Fortrose; en ek fisken fleane

Ek no is it meastentiids noch griis waar. Mar yn tsjinstelling ta ferline wike is it no gelokkich meast wol droech, mei útentroch sels in lange opklearring. En it wie yn elk gefal ek in spannende wike dizze wike. By de pitoreske mar Lochindorb geane wy twa dagen lang achter de ‘Red Grouse’ oan. Yn de hast ûnbegrinsde heidefjilden rûnom de mar stikt it fan de Schotse Sneeuwhoenders. Dy wurde Lees verder

Skotlân, Aviemore; 50 Shades of Grey

Der hinget al in wike in grauwale oer it lân. Der sit kleur noch fleur oan dizze lytse grize wrâld. En dat is ferhipte jammer, want wy sitte yn it prachtige en gefariearde lânskip fan de Spey. Oerâld bosk fan Skotse Spjir wurdt ôfwiksele mei moeras, heide, streamkes en puoltsjes en omseame troch keale bergen mei arktyske omstannichheden. It lânskip kin in fergeliking mei it Hege Noarden wis wol Lees verder

Skotlân, Strathdearn; de ‘Grouse’ wurdt djoer betelle

Fan Stornoway op Lewis stekke wy oer nei Ullapool op it ‘fêstelân’. Wy beslute de kust nei 5 wike earst marris achter ús te litten en stekke it binnenlân yn. Wy geane nei Aviemore, nei it Cairngorm National Park. Mar earst stekke wy noch oan yn de Strathdearnglen, de fallei fan de Findhornriver. Dit is ít plak foar de Steenarend op de Skotse ‘Highlands’. Lees verder

Skotlân, Harris & Lewis; de ienfâld foarby

Soms sjitte superlativen te koart en dat jildet op in moaie simmerske dei ek wis foar de eilannen Harris en Lewis. Fan de Skotse eilannen binne dizze twa oant no ta swier favoryt. Harris en it súdlike diel fan Lewis binne lânskiplik totaal ferskillend fan de noardlike rest fan Lewis. De earste beide binne rûch en wyld mei keale bergen, steile kliffen en woeste seeën. Der wenje net sa Lees verder

Skotlân, North & South Uist; they’re coming soon!

De kempingbaas fan Dunvegan op Skye sjocht ús eat ferbjustere oan at wy freechje wer’t de droechlinen hingje. ‘Drying lines? Ain’t no use for drying lines in Scotland’ seit’r dan gnizend. Mar in droechmasine hat’r wol. At wy de wask wer oan de kant hawwe, stekke wy oer fan Skye nei North-Uist. Skye wie ‘slechts’ in tuskenstop dizkear, en hoewol lânskiplik prachtich, is it ús hjir fierstentedrok wurden. Lees verder