Skotlân, North & South Uist; they’re coming soon!

De kempingbaas fan Dunvegan op Skye sjocht ús eat ferbjustere oan at wy freechje wer’t de droechlinen hingje. ‘Drying lines? Ain’t no use for drying lines in Scotland’ seit’r dan gnizend. Mar in droechmasine hat’r wol. At wy de wask wer oan de kant hawwe, stekke wy oer fan Skye nei North-Uist. Skye wie ‘slechts’ in tuskenstop dizkear, en hoewol lânskiplik prachtich, is it ús hjir fierstentedrok wurden. Lees verder

Skotlân, Mull – Skye; in Keningsearm

Nei in wike Mull ha Mieke en ik beide in heale Maxima-earm en in stive kaak. Hooplik is it net groanysk. Alle dykjes op Mull binne ‘single-track roads’ en dat wol sizze dat hja krekt breed genôch binne foar ien auto. At der in tsjinlizzer oankomt dan binne je ôfhinklik fan in passearstrook om mekoar foarby te kommen. Dy passearstrookjes lizze sa’n bytsje om de pear hûndert meter en wurde oanjûn Lees verder

Skotlân, Mull/Iona; Kings and Hares and lucky Bastards

Guon minsken hawwe it gelok oan de kont hingjen. Ik wit net krekt wa, mar wy kamen dizze wike aardich yn de buert. Wy binne no al in dikke wike ûnderweis yn Wales en Skotlân en hawwe it moaiste waar fan de wrâld. Noch gjin spatsje rein, gjin flarde mist, gjin pûster wyn, folop sinne en dan noch gjin Midges, No-Seeums, Knuts of Gnob fernaam. Oh, what a lucky Bastards we are. Nei in pear hele moaie Lees verder

Wales, Craig y Ddinas; en wetter falt

En ek no falt ús it ôfskie fan San Cristobal wer swier. Mei in pûde fol ierpels dy’t wy fan’t simmer miskien sels wol dolt hawwe en in kladde koekjes fan Petra foar ûnderweis, stappe wy yn de bus. At wy de âldsjes op it plein wer dach sizze en tasizze dat wy wier wer komme sille, seit it âld boerke fan ûnderwilens no 87: ‘Moai! Wy binne der altiten wol. Of wy binne hjir, of wy binne dêr’ (en hy wiist nei it tsjerkhôf). Lees verder

Spanje, San Cristobal de Aliste; op’e nij feest

Nei rom in healjier binne wy efkes werom yn San Cristobal. It doarp dêr’t wy fan’t simmer trije moanne mei in soad nocht en wille wenne hawwe. Wy bliuwe no mar 10 dagen as tuskenstop op ús reis nei Skotlân. It waar is de earste dagen hearlik simmers, mar slacht op de ein om. Hurde wyn, kjeld, rein en in inkele hagelbui wurde gelokkich ôfwiksele mei felle opklearrings. Sa wurde wy stadich oan Lees verder

Spanje, Villafafila; kleurryk, fol fan leafde en ûnferfeard

Rûn om ús hinne baltse de Grutte Trappen. De mantsjes goaie de kop yn de nekke en stekke elk fearke dat hja hawwe heech de lucht yn. Op it hichtepunt liket it krekt as stiet der in oermânske Vlaamse Reus mei hingearen yn it fjild hin en wer te hippen. At in wyfke yn harren buert komt, meppe hja har omraak mei de fljerken om de earen; kleurryk, fol fan leafde en ûnferfeard. Lees verder

Spanje, Fuentes de Nava; ‘many meetings, many greetings’

By Alcantara oernachtsje wy oan de Taag op de ‘mirador’. Rjochts útsicht op de Romeinske brêge en links op de stuw. De oare moarns bûten oan it ontbijt mei in lekker searnd aaike (it is sneintemoarn), stoppet in auto njonken ús. Heit (86) en soan (50) stappe út en nei noch gjin 5 minuten heart Mieke it hiele libbensferhaal fan de âld man oan en ik dat fan de soan. Heit hat jierrenlang mei nocht en Lees verder

Spanje, Monfagüe; âlde leafde, nije lûden

Ien fan ús earste en grutste leafdes yn Spanje is toch wol Monfragüe. It bekinde nationaalpark yn Extremadura bliuwt de muoite mear dan wurdich, al wurdt it ús de lêste jierren fierstente drok. Monfragüe wie in gouden tip fan Tom en Coby sa’n 25 jier lyn. Alles yn dit gebied wie doe noch lytsskalich en beskieden; de kemping, it ynfosintrum, de smelle dykjes, it tal besikers, de kroechjes en Lees verder

Spanje, La Siberia y La Serena; kjelt en kalmte

It is dus net sa dat de iene saaie wike de oare ek wer oanjaget. Gelokkich net siz. It omkearde is it gefal. It is in topwike dizze wike. Dy earste dagen is it oars noch wol ôfsjen yn it prachtige wylde, mar noch o sa kâlde ‘La Siberia’. De streek docht har namme eare oan. ‘Un poco fresquito’ sei’t de kempingbaas mei gefoel fan understatement. Mar wat in fûgels yn de loft. Swarte Lees verder

Spanje, Don Benito, it ljochtet grien

Wat in saaie wike fannewike. Wy kinne net al te fier fuort fan Don Benito. Woansdei ha wy in ôfspraak by de garaazje. Dan besjogge hja wat de bus no presys mankearet, wurde nije ûnderdielen besteld en wurdt’r de tongersdei makke.
It is wetterkâld waar en sa no en dan reint it dan ek. It is in skiere en grize wrâld. Kleuren litte it ôfwitte. Yn de natoer is no net sa folle Lees verder