Spanje/Frankryk; fan hjir nei oarswer en wer werom

img_0012Ûnderweis binne wy wer en krektlyk as by alle oare saken yn de bus moatte ek wy earst wer efkes  op en del en hinne en wer te plak skodde wurde. It moat wer wenne. Want fuort is de betroudens fan it doarp, fuort is de oerweldigjende stilte fan de nacht, fuort is de beslettenens fan de achtertún en fuort is de libbensromte fan it hûs. Reizgjen dogge wy no ienris yn dy pear fjouwerkantemeter Lees verder

Spanje, San Cristóbal de Aliste; la despedida.

img_9889A los vecinos de San Cristóbal de Aliste.
Estuvimos tres meses en vuestro pueblo y nos sentimos muy muy recibidos. A partir del primer día hemos disfrutado muchísimo de todo lo que ofrece el pueblo: la gente muy simpatica y abierta, la casa rural estupenda, la fiesta, la comida, los chocolates, las excursiones (a los molinos y a las ovejas), los museos, las charlas  de día, de tarde y de Lees verder

Spanje, San Cristóbal de Aliste; de fleispotten fan…

img_9687De lêste wike fan ús trije moanne San Cristóbal is begûn. De tiid hjir is omflein. Bauke en Froukje binne op besite. Wy meitsje in pear moaie tochtjes troch de no, nei de ‘simmerdrokte’, wer hast hielendal lege doarpkes. De klok stiet oant takommend jier simmer wer stil.
It is no de tiid om de ierpels te roaien. It dollen fan de ‘patatas’ is krekt as it ynheljen Lees verder

Spanje, San Cristóbal de Aliste; neisimmerje.

img_9618Fan heechsimmer dûke wy sa djip de hjerst yn. Rein, kjelt en hurde wyn. Lokkich mar foar in pear dagen. It is no heerlik neisimmerwaar mei 22-23 graden. It gewaaks is binnen, de jongen binne grut, de natoer komt ta rêst. Stadichoan ferfalt de wrâld hjir yn in ‘steady state’ fan kalmte dy’t woldiedich oanfielt. Net élkenien is trouwens noch safier. De grutte, kleurige rûpen fan de Pijlstaart binne no Lees verder

Spanje, San Cristóbal de Aliste; Transhumancia II.

img_0086De skiep binne wer thús. Nei de rintocht út de bergen fan rom twa wike binne hja hjoed weromkaam yn San Vitero. It doarpke wurdt letterlik oerspield mei skiep. In prachtich gesicht is’t. By it gemeentlik opslachterrein wurde hja alle 4.500 byinoar yn ien grutte ‘coral’ dreaun en hjir wurde hja ien foar ien úthelle troch de acht eigners. De hele famylje helpt mei om harren skiep wer te skieden fan Lees verder

Spanje, San Cristóbal de Aliste; Transhumancia.

IMG_9186Mei Eugenio en Andrés hawwe wy fannewike de bergen by Puebla de Sanabria yn west. Wy ha de skiep, sa’n 4.500 yn totaal, út San Cristóbal en de omlizzende doarpen opsocht. De skiep geane simmers in 100 km fierderop de hegere greiden yn. It is dêr minder hyt en der is mear te fretten. Sa stadichoan binne hja no op de weromreis en 10 septimber wurde hja hjir wer feestlik ynhelle. Eartiids wie dizze, Lees verder

Spanje, San Cristóbal de Aliste; grootse sculpturen en ‘kleine’ vuren.

Kleine Vuurvlinder (Lycaena phlaeas)It is hyt. It is near. It is driigjend. Miggen bite. Ûnwaar sit yn de lucht, mar it lit him biidzje. Hûnen bylje en fûgels swije. It makket de minsken ûngeduerich en toarkerich. Wêr is it wachtsjen noch op? Dan hearre wy yn de fierte it swiere gebrom fan in helikopter en de earste donkere reekplommen walmje boppe de beammen út. Yn in omsjen is de hele hoarizon swart fan de reek. Boskbrân… By Lees verder

Spanje, San Cristóbal de Aliste; la Huerta

Gehakkelde Aurelia (Polygonia c-album)Yn tiden fan krisis kin men faaks mar better op it plattelân ferkeare. At ek de stêd jin neat mear te bieden hat, kinne je op it plattelân yn elk gefal noch je eigen iten ferbouwe. En at dat túnkjen net slagget omdat je te âld of te krebintich binne of omdat je sels gjin inkel hoekje bou (Huerta) hawwe, dan ferskine dêr de ‘pûdsjerinders’. Elke dei sjogge wy harren rinnen, de griene mânlju en froulju mei Lees verder

Spanje, San Cristóbal de Aliste; Los molinos.

Kardinaalsmantel (Argynnis pandora)It wiene gjin wynmûnes dy’t ús fannewike op it paad kamen. Yn de provinsjehaadstêd Zamora ha wy earst de trije karakteristike wettermolens yn de Rio Duero besjoen. Hjir waarden eartiids de oliven ta de lêste drup útknepen. In pear dagen letter naam ús húsbaas en buorman Eugenio ús mei nei de âld wettermolens fan San Cristóbal. It wie al mei al in pittige ‘sluip door, kruip door’ Lees verder

Spanje, San Cristobal de Aliste; Trabajo, Comida y Boda.

IMG_7666Nei it feest fan ferline wike moat der wer wurk ferset wurde. De boeren hjir binne no drok yn de pakjes. It strie moat ynhelle wurde. It binne hjir allegeare lytse boerkes. Yn it hele doarp binne sa’n 50 kij ferdield oer trije boeren. De oare ynwenners dy’t noch buorkje ha wat skiep, hinnen en in baarch. De measten binne de pensioenleeftyd al fier foarby, mar om harren no as ‘hobbyboeren’ te betiteljen, Lees verder